Schlagersängerin

NameFriedhof
Hielscher Margot (1919 - 2017)Friedhof Bogenhausen
Nefedov (Alexandra) Doris-Wally (1942 - 1969)Westfriedhof

>